Sub Page

Privacyverklaring

Verklaring bescherming van persoonsgegevens van de Klant / het Gezin en het kind van Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw.

Versie: 23 mei 2018

Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw verwerkt verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind, voor het organiseren van kinderopvangactiviteiten.

Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de verwerking van je persoonsgegevens en respecteert hierbij de Europese Verordening 2016/679 (AVG1) m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert het gezin en het kind over wat Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt en je rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten je als betrokkene kunt uitoefenen.

Identiteit van de organisatie

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw maakt deel uit van Ons. De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) adviseert Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw inzake de bescherming van persoonsgegevens van de betrokkenen.

Contact: privacy@ons.be

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw verwerkt persoonsgegevens van het gezin en het kind die zijn meegedeeld bij de aanvang en/of aanvraag van de dienstverlening en/of kinderopvangactiviteit en die in de loop van de dienstverlening en/of opvangactiviteit zijn verzameld.

Het gaat om volgende gegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, desgevallend informatie over ongeval, klacht, …)
 • rijksregisternummer
 • financiële gegevens
 • samenstelling van het gezin
 • vrijetijdsactiviteiten en interesses van het kind
 • eventueel school van het kind
 • desgevallend gegevens over voogdijschap / plaatsing
 • desgevallend nummerplaat en bewakingsbeelden (toegang / veiligheid opvanglocatie)
 • door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens (indien relevant)

In het kader van haar dienstverlening, opdracht en wettelijke verplichting, verzamelt Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw daarnaast gezondheidsgegevens over het gezin en het kind. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden zoals beschreven in punt 4.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de overeenkomst en het verwerkingsdoel zoals vermeld in artikel 4.

Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van het gezin en het kind worden gebruikt in het kader van de organisatie van kinderopvang, klantenadministratie, facturatie van de kinderopvangdagen, het ontwikkelen van het kinderopvangbeleid van Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw, de kinderopvangtoeslag en de naleving van de vergunnings- en subsidievoorwaarden voor kinderopvang.

Zo verwerken we de gegevens om / voor:

 • te kunnen deelnemen aan (opvang)activiteiten van Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw
 • het dossier en prestaties te kunnen beheren en opvolgen
 • de verzekering
 • betaaldiensten
 • de facturatie
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid en om andere toepasselijke regelgeving te kunnen naleven.
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • contact te kunnen nemen bij vragen, wijzigingen, …
 • te communiceren over de activiteiten, diensten en ondersteuning van Landelijke Kinderopvang / Stekelbees vzw en haar partners
 • aangepaste kinderopvangactiviteiten, ondersteuning en de nodige zorg aan het kind te kunnen verlenen
 • het aanbod, de content en de kwaliteit te kunnen analyseren en verbeteren
 • statistische gegevens te verkrijgen
 • een archief bij te houden
 • toezicht bij de opvanglocatie
 • door te geven aan onderaannemers en contractspartijen van Landelijke Kinderopvang / Stekelbees vzw voor de uitvoering van voorgaande punten

Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw maakt deel uit van Ons. Ons is een netwerk van organisaties. We houden je op de hoogte via onze communicatiekanalen van nieuws en activiteiten van Ons. Indien je hiervan niet meer op de hoogte wil blijven, volstaat het een mail te sturen naar onthaal@landelijkekinderopvang.be

Landelijke Kinderopvang / Stekelbees vzw streeft optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van haar informatieplatformen en -gegevenssystemen na. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van Landelijke Kinderopvang / Stekelbees vzw, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van Landelijke Kinderopvang/ Stekelbees vzw vallen.

Wat is de verwerkingsgrond van de verwerking?

Landelijke kinderopvang / Stekelbees vzw verwerkt persoonsgegevens op basis van:

 • artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters (verwerking van persoonsgegevens voor de kinderopvangactiviteiten van baby’s en peuters).
 • het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en de uitvoeringsbesluiten hiervan (verwerking van persoonsgegevens voor de kinderopvangactiviteiten van buitenschoolse kinderopvang).
 • de overeenkomst die de Klant / het Gezin en het kind aangaat met Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw voor het gebruik van een of meerdere diensten, activiteiten of producten (bv. buitenschoolse opvangactiviteit).
 • het gerechtvaardigd belang om de Klant / het Gezin en het kind te informeren
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor verwerking van andere persoonsgegevens dan bepaald in voornoemde punten, vragen we vooraf toestemming. Deze toestemming kan door de Klant / het Gezin en het kind ten allen tijde worden ingetrokken.

Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar verwezen wordt en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt?

 • De persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan andere organisaties, met uitzondering van (cfr punt 4.)
 • organisaties aan wie de overdracht wettelijk verplicht is (bv. Kind & Gezin, Zorginspectie, overheid)
 • onderaannemers of contractspartijen voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die Landelijke Kinderopvang Stekelbees vzw aanbiedt (bv. prestatie en facturatiebeheer, verzekering, drukwerk, …)
 • onderaannemers of contractspartijen voor gebruik van (geïntegreerde) hulpmiddelen/toepassingen/diensten (bv. webtoepassingen, IT infrastructuur, nieuwsbrieven, …)
 • Organisaties die door Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw specifiek worden aangesteld als ontvangers (conform de instructies en wensen van Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw)
 • Organisaties die door jou zelf worden aangesteld als ontvangers (bv. andere opvanglocatie, huisarts, school, …).

Met deze verwerkers/contractspartijen maakt Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verdere verwerking van persoonsgegevens door die onderaannemers/contractspartijen.

Landelijke Kinderopvang / Stekelbees vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Landelijke Kinderopvang / Stekelbees vzw maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Landelijke Kinderopvang / Stekelbees vzw bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees daarvoor het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Landelijke Kinderopvang/Stekelbees bewaart persoonsgegevens voor zo lang noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Je kunt de persoonsgegevens van het gezin en het kind inkijken, verbeteren, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.

Je kunt ook een kopie van de persoonsgegevens vragen of de gegevens laten overdragen.

Een verzoek tot inzage, verbetering, wissing, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid, kan gericht worden aan onthaal@landelijkekinderopvang.be of via de contactpagina van www.landelijkekinderopvang.be doorgegeven worden, mèt bewijs van je identiteit.

Een verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging worden beantwoord.

Vertrouwelijkheid, beheer en beveiliging

Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen de nodige maatregelen te nemen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. Dit geldt zowel voor de verwerking door Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw als door haar mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Ook de medewerkers in de kinderopvanglocatie zijn op de hoogte van de privacyregels.

Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw bewaart en beheert deze gegevens in een beveiligde database van Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of Nederland.

Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR of AVG) van 25 mei 2016.

Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw heeft o.a. volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

alle personen die namens Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw kennis kunnen nemen van jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding/discretieplicht daarvan en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • de servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.
 • er werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • de medewerkers van Kinderopvang/Stekelbees vzw zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en van de privacyregels.

Voor meer informatie over de beveiliging van door Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw verzamelde persoonsgegevens, kun je contact opnemen met onthaal@landelijkekinderopvang.be.

Klachten

Bij indruk of aanwijzingen van misbruik of mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op via onthaal@landelijkekinderopvang.be of telefonisch 016/ 24 39 81. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Heb je toch nog vragen of geraak je er niet uit? Dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@ons.be.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacy commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Wijziging privacyverklaring

Landelijke Kinderopvang/Stekelbees vzw kan haar privacyverklaring en beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.landelijkekinderopvang.be.

We adviseren om deze verklaring regelmatig opnieuw na te kijken.

ONS.CookieCompliancy